Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsutrustning

Arbetsutrustning används av alla som arbetar, oavsett arbetsplats, yrke och bransch. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter definieras arbetsutrustning som ”maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet”.

Det innebär att sjuksköterskans EKG-maskin, gruvarbetarens borrmaskin, kökspersonalens skärmaskin, hemtjänstens fordon och lagerarbetarens truck alla utgör exempel på arbetsutrustning.

I syfte att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö ansvarar arbetsgivaren för att undersöka och riskbedöma om arbetsutrustningen är lämplig för det arbete som ska utföras, eller om den har anpassats på ett lämpligt sätt. Skulle det finnas riskmoment involverade i användningen av arbetsutrustningen, så ska även de undersökas och bedömas. Eventuella åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall ska därefter vidtas, och arbetstagare ska informeras om riskerna.

Viss typ av arbetsutrustning kan vid användning leda till allvarliga olycksfall eller svår ohälsa om de inte hanteras med stor kunnighet och gott omdöme. Om det finns en sådan risk måste arbetet ordnas så att enbart den eller de som har till uppgift att använda utrustningen får göra detta. Arbetsgivaren ska även ha dokumentation över arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper om hur arbetsutrustningen ska användas. På de underliggande webbsidorna presenteras ett antal arbetsutrustningar som Prevent har tagit fram information kring i form av böcker, klassrums- eller webbutbildningar.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

Artiklar från Arbetsliv