Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Belastning

Belastningssjukdomar, det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i rörelseorganen (muskler, senor, leder och skelett) är den vanligaste orsaken till att människor är borta från arbetet. Stor, långvarig och ensidig belastning är ett av dagens största arbetsmiljöproblem.

Orsaker

De vanligaste orsakerna till besvären är tungt arbete, påfrestande arbetsställningar, ensidigt upprepat arbete samt alltför hög arbetstakt under lång tid. Höga krav i arbetet och låg kontroll över den egna arbetssituationen kan också öka risken att utveckla belastningsbesvär. Besvären kan tillfälligt eller mer långvarigt hindra arbetstagare att utföra sitt arbete.  

Bra arbetsförhållanden kännetecknas av återkommande variation, balans mellan aktivitet och återhämtning samt begränsning i tid. Vad som är gynnsam belastning kan vara mycket olika för olika personer, beroende på deras individuella förutsättningar och känslighet. 

På arbetsplatsen är det viktigt att det finns följande:
  • Kunskaper om hur belastningsbesvär uppstår och hur de förebyggs.
  • Kunskap hos de anställda om arbetsteknik, teknisk utrustning och hjälpmedel. Speciellt viktigt är att ge denna kunskap vid nyanställning eller introduktion på arbetsplatsen. Det måste då finnas tid för att träna in rätt arbetsteknik.
  • Instruktioner som upplevs som meningsfulla av dem som ska följa dem. Motivationen för att använda till exempel lyfthjälpmedel kan vara låg om hjälpmedlet upplevs som onödigt, oändamålsenligt och om uppgiften tar längre tid. Bristande motivation kan också bero på brist på utbildning.
  • Observation och rapportering av tidiga signaler. Om arbetet upplevs som tungt eller påfrestande kan detta vara en signal på kommande belastningsbesvär.  
  • Tidiga insatser.

Den genomsnittliga sjukskrivningsperioden för män och kvinnor med anmälda belastningssjukdomar är tre månader. Åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen medför dryga kostnader för företaget. Ju tidigare insatser görs för att få tillbaka den sjukskrivne desto lägre blir kostnaderna för företaget. Att förebygga belastningsskador är det mest lönsamma.  

Grundläggande kunskap och tillgång till användbara verktyg för att upptäcka, värdera och åtgärda risker för belastningsskador är en förutsättning för att kunna jobba framgångsrikt med arbetsmiljön.

Regelbanken – Prevent

Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Artiklar från Arbetsliv