SFS 2003:108 Förordning om tillämpning av lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Regeringen föreskriver att 7 a § lagen (1998:958) om vilotid för sjömän skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och med den 1 maj 2003.