AFS 2019 Förteckning AFS

Uppdaterad t.o.m. 1 okt. 2019

Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling (AFS)

AFS Nr Namn Bemyndigande om inte annat anges: 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) Ändringar
här anges var ändringen finns och vilka paragrafer som är ändrade
1981:14 Skydd mot skada genom fall
1981:15 Skydd mot skada genom ras
1982:3 Ensamarbete
1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid AFS 2000:9
4, 11 §§
1984:16 Maskiner för papperstillverkning Upph ävd 2019-01-31
1985:18 Frisörarbete
1988:4 Blybatterier
1990:11 Arbete med försöksdjur
1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning. AFS 2009:3
Upphävs: 4 §
AFS 2011:20
Upphävs: 6 § och Till 6 §
AFS 2014:3
Upphävs: 25 § samt rubriken närmast före 25 §
1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning Upphävd 2018-04-21
1997:2 Arbete i stark värme
1997:5 Smältning och gjutning av metall AFS 2000:20
17, 26 §§
AFS 2014:15
Upph. 18 §, ändr. 27, 28, 30 och 31 §§ samt rubriken närmast före 31 §, upph. kommentaren till 18 §, ändr. kommentarerna till 27, 28 och 30 §§
1997:7 Gaser AFS 2017:5
Upph. 5, 12-14, 16-18, och 20-21 §§ samt kommentarerna till 5, 12-14, 16-18 och 20-21 §§
1998:2 Arbete i kylda livsmedelslokaler AFS 2000:10
12 §
1998:5 Arbete vid bildskärm AFS 2014:2
Upph. 11 §
1998:6 Bekämpningsmedel AFS 2000:29
11, 12, 13, 16, 17, 18 §§
AFS 2012:6
1–2, 6, 11–20 §§, Till 1, 3–4, 6–7 §§, 10, 15, 20 §§
Upphört: 11–19 §§, Bakgrund, Allmänt och bekämpningsmedel, Planering och produktval, Information och utbildning, Förvaring och förpackning, Transport, Råd i speciella fall om sprutning, rengöring av sprututrustning, Betning och hantering av betat utsäde, Virke behandlat med bekämpningsmedel, kommentarerna till 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15 och 20 §§
1998:8 Arbete i motorbranschen
1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete AFS 2000:24
2, 11, 12 §§, bilaga 1
AFS 2007:11
1, 1a, 1b §§, Till 1, 1a, 1b §§
AFS 2008:16
3-17, 101 §§, 4 a,5 a, 5 b, 10 a, 12 a, 12 b §§, Bilaga 1, Till 3–17, 5 a, 5 b, 10 a, 10 b, 21 §§, Till bilaga 1
AFS 2009:12
Ikraftträdandebestämmelser Till övergångsbestämmelser Kravet på utbildning 6 §
AFS 2014:26
1 a, 7, 8, 12, 14 och 101 §§ samt rubriken närmast före 101 §, nya 56 a, 60 a, 86 a och 92 a §§, ändr. kommentarerna till 1 a, 7, 8, 12 och 13-15 §§, ny rubrik och text efter avsnitett Bakgrund, nya kommentarer till 60 a och 92 a §§
1999:7 Första hjälpen och krisstöd.
1999:8 Användning av pressar och gradsaxar AFS 2000:34
Bilaga 1 p 2.15
AFS 2008:10
1 §
AFS 2017:2
Upph. punkt 2.1 i bilaga 2, ny punkt 2.14 a i bilaga 1
2000:6 Mast- och stolparbete AFS 2005:11
6 §, Till 6 §, Upphävs: 7-11 §
AFS 2011:9
17 §, överg.best. i punkt 2
AFS 2014:11
Upph. 38 § samt rubriken närmast före 38 §, ändr. 6 §
AFS 2019:10
6 §, rubriken till 6 §, upph. allmänna råden till 6 §
2000:9 - 2000:41 Revideringar, framför allt med anledning av namnbytet till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

AFS Nr Namn Bemyndigande om inte annat anges: 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) Ändringar
här anges var ändringen finns och vilka paragrafer som är ändrade
2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2003:4
6, 7, §§, Till 6 §, Till 7 §
AFS 2008:15
9 §, bilaga 1, Till 9 §
2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2009:8
Bilaga 1 upphör, Till 5 §
AFS 2010:11
3 §
2001:4 Gasflaskor Upphävd, ersatt av AFS 2017:3
2001:7 Anestesigaser
2001:9 Hamnarbete
2002:1 Användning av trycksatta anordningar Upphävd, ersatt av AFS 2017:3
2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö AFS 2013:1
1 §
AFS 2014:13
7, 16, 18 och 19 §§ samt rubriken närmast före 19 §, kommentarerna till 7, 16 och 18 §§
AFS 2016:7
17 §
2003:4 Se AFS 2001:1
2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2008:6
5, 6, §§, Till 1 § 5 stycket, Till 7 § 3 stycket
AFS 2011:11
13 §, Till 13 §
AFS 2014:16
4, 13, 27 och 30 §§ samt rubriken närmast före 30 §, kommentaren till 4 §, ny kommentar till 27 §
2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2005:13
18 §, Till 18 §, Upphävs: 19–25 §§
AFS 2014:9
Upph. 26 § samt rubriken närmast före 26 §, ändr. rubriken närmast före 18 §
AFS 2019:5
18 §, Till 18 §
2004:3 Stegar och arbetsbockar AFS 2011:12
4, 5 §§, överg.best. i punkt 2
AFS 2014:17
4 och 19 §§ samt rubriken närmast före 19 §, kommentaren till 4 §
2004:6 Användning av traktorer AFS 2008:8
3 §
2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet Upphävd, ersatt av AFS 2018:4.
2005:2 Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar Upphävd, ersatt av AFS 2017:3
2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar Upphävd, ersatt av AFS 2017:3
2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt AFS 2009:6
1 §, Hälsoeffekter, Särskilt farliga läkemedel under rubriken “Bakgrund“ i de allmänna råden, Till 1 §
2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:23
6, 12, 44, 49, 58 och 68 §§ samt rubriken närmast före 68 §, nya 12 a och 14 a §§, ändr. kommentaren till 4 §, nya kommentarer till 6, 12 och 14 a §§
AFS 2015:3
4, 12 a, 29, 32, 33, 35-38 §§, till 12 §, bilaga 1, ny rubrik närmast före 32 §
AFS 2019:3
Upphävs 2019-11-01 av AFS 2019:3, överg. best. t.o.m. 2021-10-31.
2005:11 Se AFS 2000:6
2005:13 Se AFS 2004:1
2005:15 Vibrationer AFS 2015:5
Ändr. 9 §, ändr. kommentaren till 9 §
AFS 2019:12
7, 12 och 13 §§, rubriken närmast före 12 §, upph. allmänna rådet till 13 §
2005:16 Buller
2005:20 Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget
2006:1 Asbest AFS 2014:27
Upph. rubriken närmast före 50 §, ändr. 7, 10-12, 14-17, 33, 36 och 49-51 §§ samt rubriken närmast före 51 §, upph. kommentarerna till 50 och 51 §§ samt rubriken närmast före kommentaren till 50 och 51 §§, ändr. kommentarerna till 11, 12, 33, 36, 49 och 50 §§, ny underrubrik efter rubriken "Tillstånd" och ny kommentar till 10 §
AFS 2019:7
49 och 50 §§, ny rubrik före 50 §, upph. allmänna råden till 49 och 50 §§
2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2010:14
7 §
2006:5 Användning av truckar AFS 2010:15
7 §
AFS 2014:20
19 §, ny 23 § samt rubrik närmast före 23 §, ändr. kommentaren till 19 §
2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap AFS 2010:5
7 §
2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar AFS 2010:3
3, 4, 7, 15, 19, 23–25 §§, avsnitten A 2.11 och A5 i bilaga A, avsnitten B 1.1, B 3 och B 4.1 och B 5.1 i bilaga B. Kommentarerna till 4, 7, 10 och 19 §§, avsnitten A 2.11, A 4.4 och A 5.5 i bilaga A
AFS 2011:1 4
22 §, Till 22 §, överg.best. i punkt 2
AFS 2014:21
19, 20, 22 och 26 §§, kommentaren till 19 §, ny kommentar till 20 §
2006:8 Provning med över- eller undertryck AFS 2011:15
20 §, överg.best. i punkt 2
AFS 2014:34
24 § samt rubriken närmast före 24 §
2007:1 Sprängarbete AFS 2014:1
Upph. 43 § samt rubriken närmast före 43 §, ändr. 27, 41, 42 §§
2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:24
7, 8, 9 och 11 §§ samt rubriken närmast före 11 §, kommentaren till 9 §
2014:41
Bilagan, Avsnitt A, punkt 4 ny lydelse, Tillbilagan: Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden som avses i 4 § punkt 4 kemiska ämnen ny lydelse
AFS 2018:7
8 och 11 §§ samt bilagan, allmänna råd till 8, Bakgrund, avsnittet "Biologsiak agens" samt ordlistans definition av riskklasser
2007:7 Rök- och kemdykning AFS 2014:14
15, 16 och 20 §§ samt rubriken närmast före 20 §, kommentaren till 1 §
AFS 2019:13
15 §, upph. allmänna råden till 15 §
2007:11 Se AFS 1999:3
2008:3 Maskiner AFS 2009:5
Råden till 10 § ska betecknas råden Till 9 §, 4 § i) rubriken närmast före bilaga 1 punkt 5.3, bilaga 3, samt A första stycket
AFS 2011:1
4 § m)–o) ska betecknas 4 § n)–p), 4 § m), 21 §, bilaga 1 Allmänna principer punkt 2, och bilaga 1 kapitel 2 inledning, nytt avsnitt 2.4 i bilaga 1, kapitel 2, bilaga 1 avsnitt 2.4 nya allmänna råd
AFS 2011:7
Bilaga 3
AFS 2014:22
6 och 21 §§ samt rubriken närmast före 21 §
AFS 2016:10
2, 6 och 21 §§, allmånna råd till 2 § e) och k) samt 5 §
2008:6 Se AFS 2003:6
2008:8 Se AFS 2004:6
2008:10 Se AFS 1999:8
2008:13 Skyltar och signaler AFS 2014:40
bilaga 3 upphör, 1 §, bilaga 1 punkt 2 och 13, samt bilaga 2 punkt 3.2 ny lydelse
Till 1 § och bilaga 2 ny lydelse
AFS 2018:6
Bilaga 2, avsnitt 3.2
2008:15 Se AFS 2001:1
2008:16 Se AFS 1999:3
2008:17 Arbete med djur
2009:2 Arbetsplatsens utformning AFS 2013:3
24 §, till 2, 16, 18 och 75 §§ till avsnittet "Regler och myndigheter"
Kommentarerna till 2, 16, 18 och 75 §§
AFS 2018:5
19, 22 och 24 §§, allmänna råd till 19, 22, 28, 89 och 94 §§
2009:3 Se AFS 1992:9
2009:5 Se AFS 2008:3
2009:6 Se AFS 2005:5
2009:7 Artificiell optisk strålning AFS 2014:8
2, 10 och 17-19 §§ samt rubriken närmast före 19 §, kommentarerna till 17 och 18 §§
AFS 2019:11
12 §
2009:8 Se AFS 2001:3
2009:12 Se AFS 1999:3
2010:1 Berg- och gruvarbete AFS 2014:10
Upph. 28 §, ändr. 27 och 51-53 §§ samt rubriken närmast före 53 §, upph. kommentaren till 28 §, ändr. kommentarerna till 27 och 52 §§
2010:3 Se AFS 2006:7
2010:5 Se AFS 2006:6
2010:6 Se AFS 2016:2
2010:7 Se AFS 2016:4
2010:11 Se AFS 2001:3
2010:14 Se AFS 2006:4
2010:15 Se AFS 2006:5
2010:16 Dykeriarbete AFS 2014:6
24, 25 och 31 §§ samt rubriken närmast före 31, ny kommentar till 25 §
AFS 2019:4
24 §
2011:1 Se AFS 2008:3
2011:2 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer AFS 2018:9
2 och 8 §§, bilaga 5, allmännaråden till 3, 8 och 12 §§
2011:3 Se AFS 2016:2
2011:4 Se AFS 2016:4
2011:7 Se AFS 2008:3
2011:9 Se AFS 2000:6
2011:11 Se AFS 2003:6
2011:12 Se AFS 2004:3
2011:14 Se AFS 2006:7
2011:15 Se AFS 2006:8
2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad och omtryckt i AFS 2014:43) AFS 2014:5
19, 20, 23, 41, 45, 47 och 50-52 §§ samt rubriken närmast före 52 §, ny kommentar till 45 och 47 §§
AFS 2014:43
4, 18-22, 26, 36, 37 a-38, 41, 49, 50 §§ och 52, nya 20 a och 37 a-g §§, nya rubriker närmast före 20 a, 37 a-f §§, kommentarer till 4, 6, 12-13, 18-22, 33, 38 och 41 §§, nya kommentarer till 20 a, 37 a-c och 37 e-f §§
AFS 2017: 4
20 a §, kommentar till 20 a §
AFS 2018:2
4, 9, 18, 20, 23, 37 a, 37 e, 41 och bilaga 1, allmänna råd till 4, 18, 20, 20a, 36 §§ och bilaga 1.
AFS 2019:9
37 a, 37 f, 37 g, 38 och 50 §§, rubrikerna före 37 f och 50 §§, allmänna råden till 37 a §
2011:20 Se AFS 1992:9
2012:1 Användning av motorkedjasågar och röjsågar
2012:2 Belastningsergonomi AFS 2019:8
3 och 4 §§, ny 4 a §, allmänna rådet till 4 §
2012:3 Minderårigas arbetsmiljö AFS 2014:42
Bilaga 1, avsnitt 1 Agens, punkten 6, ny lydelse, samt nya punkter 5 a och 6 a
AFS 2018:8
Bilaga 1, avsnitt 1, Agens, punkterna 2 och 9
2012:5 Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar
2012:6 Se AFS 1998:6
2012:7 Se AFS 2005:1
2013:1 Se AFS 2003:3
2013:3 Se AFS 2009:2
2013:4 Ställningar
2014:1 Se AFS 2007:1
2014:2 Se AFS 1998:5
2013:3 Se AFS 1992:9
2014:5 Se AFS 2011:19
2014:6 Se AFS 2010:16
2014:7 Se AFS 2005:1
2014:8 Se AFS 2009:7
2014:9 Se AFS 2004:1
2014:10 Se AFS 2010:1
2014:11 Se AFS 2000:6
2014:12 Se AFS 2016:4
2014:13 Se AFS 2003:3
2014:14 Se AFS 2007:7
2014:15 Se AFS 1997:5
2014:16 Se AFS 2003:6
2014:17 Se AFS 2004:3
2014:19 Se AFS 2016:2
2014:20 Se AFS 2006:5
2014:21 Se AFS 2006:7
2014:22 Se AFS 2008:3
2014:23 Se AFS 2005:6
2014:24 Se AFS 2007:5
2014:25 Se AFS 1999:4
2014:26 Se AFS 1999:3
2014:27 Se AFS 2006:1
2014:34 Se AFS 2006:8
2014:40 Se AFS 2008:13
2014:41 Se AFS 2007:5
2014:42 Se AFS 2012:3
2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker (omtryck av AFS 2011:19)
2015:2 Kvarts - stendamm i arbetsmiljön AFS 2019:6
26 § och allmänna råd till 26 §
2015:3 Se AFS 2005:6
2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
2015:5 Se AFS 2005:15
2015:7 Se AFS 2018:1
2016:1 Tryckbärande anordningar
2016:2 Tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl
2016:3 Elektromagnetiska fält
2016:4 Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
2018:1 Hygieniska gränsvärden
2018:4 Smittrisker
2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet Träder i kraft I:2019-11-01