AFS 2012:5 Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar

beslutade den 20 mars 2012.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

1 Jfr. Kommissionens beslut av den 19 januari 2012 om krav på att medlemsstaterna ska förbjuda utsläppandet på marknaden av ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar.

Syfte och tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter syftar till att genomföra Kommissionens beslut om förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

Föreskrifterna riktar sig till den som släpper ut dessa produkter på marknaden.

Allmänt råd : Kommissionen har enligt artikel 9 direktiv 2006/42/EG2 möjlighet att besluta om särskilda åtgärder för potentiellt riskfyllda maskiner. Det har nu fattats ett beslut under artikel 9 att medlemsstaterna ska förbjuda ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar. Användning av ledade skärverktyg med sammankopplade metalldelar ger upphov till betydligt större kvarstående risker för brott och utslungade föremål under drift än vad metallklingor som består av en enda del gör. De skydd som finns på bärbara handhållna röjsågar ger inte tillräckligt skydd mot de större risker som orsakas av ledade skärverktyg med sammankopplade metalldelar. Med hänsyn till den tekniska utvecklingsnivån kan dessa ledade skärverktyg för bärbara handhållna röjsågar alltså inte anses uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1 direktiv 2006/42/EG.

Kommissionens uttryckliga förbud gäller den som släpper ut på marknaden och träffar därmed tillverkare och den som importerar från ett land utanför EU.

2 Direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG, genomfört i svensk rätt genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna, AFS 2008:3.

Förbud

2 § Det är förbjudet att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar avsedda för bärbara, handhållna röjsågar.

Allmänt råd : Enligt direktiv 2006/42/EG släpps varje enskilt exemplar av maskiner och utbytbar utrustning ut på marknaden. Ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar kan dels utgöra en integrerad del av en röjsåg som släpps ut på marknaden dels kan de släppas ut separat på marknaden för att sedan monteras på en röjsåg såsom utbytbar utrustning. Förbudet i dessa föreskrifter kan alltså både träffa en integrerad del av en maskin och en utbytbar utrustning.

Att släppa ut på marknaden: Det första tillhandahållandet inom EES för distribution eller användning, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt.

Ledade skärverktyg som består av flera sammankopplade metalldelar: Skärverktyg för röjsågar som består av ett roterande huvud sammankopplat med metalldelar såsom kedjor, knivar eller borstar.

Röjsåg: En bärbar handhållen trädgårds- och skogsmaskin som används för att klippa eller röja gräs, ogräs, buskar, små träd och liknande vegetation. En komplett röjsåg innehåller en drivenhet, en drivaxel, ett skärverktyg och ett skydd.

Bestämmelser om sanktionsavgifter

3 § Bestämmelserna i 2 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § p. 3 arbetsmiljölagen (1977:1160).

Den som överträder bestämmelserna i 2 § ska betala sanktionsavgift enligt 8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen.

Avgiften fastställs till 50 000 kronor.

Allmänt råd : Enligt direktiv 2006/42/EG släpps varje enskilt exemplar av maskiner och utbytbar utrustning ut på marknaden. Förbudet i 2 § av dessa föreskrifter avser alltså varje enskilt exemplar. Sanktionsavgiften fastställs i 3 § till 50 000 kr och ska ses som en konsekvens av att en tillverkare har släppt ut ett eller flera exemplar av en produkt i strid med bestämmelsen i 2 §. För att förhindra att tillverkaren fortsätter att släppa ut fler exemplar av produkten på marknaden kommer Arbetsmiljöverket också att kunna utfärda ett förbud vid vite enligt arbetsmiljölagen (1977:1160).

_____________________________

Denna författning träder i kraft den 30 april 2012.