AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid

Ändringar införda t o m AFS 2000:9

AFS 2000:9: ändr 4, 11 §§

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om anteckningar om jourtid, övertid och mertid med kommentarer

Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 1 § arbetstidsförordningen (SFS 1982:901) följande föreskrifter.

Allmänna bestämmelser

1 § Arbetsgivare skall för varje arbetstagare föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Anteckningarna skall göras på handling som arbetsgivaren bestämmer. De skall vara tydliga och uppställda på ett åskådligt sätt.

Till 1 § För redovisningen kan användas t ex särskild journal eller datalista. I bilaga 1 ges några exempel på hur handlingar för redovisning av jourtid, övertid och mertid kan se ut.

2 § Anteckningarna skall innehålla uppgift om

arbetsgivarens namn,
arbetsställets beteckning
arbetstagarnas namn samt
arbetstagarnas personnummer eller anställningsnummer.

Av anteckningarna skall framgå vilken tidsperiod de avser. Perioden skall anges med årtal samt antingen begynnelsedatum och slutdatum, veckonummer eller kalendermånad.

3 § Anteckningarna skall göras med uppdelning mellan

jourtid,
allmän övertid,
allmän mertid samt
nödfallsövertid och mertid för nödfallsarbete
(nödfallsövertid).

En gemensam handling får användas för alla eller några slag av arbetstid. Sådan handling skall innehålla särskilda rader eller kolumner för varje slag av arbetstid, med tydlig uppgift om vad raden eller kolumnen är avsedd för.

4 § Anteckningarna skall förvaras på arbetsstället under det kalenderår de avser samt de två nästföljande kalenderåren. Detsamma gäller förekommande kollektivavtal om undantag från arbetstidslagens bestämmelser, dispenser av Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket samt Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets beslut om nödfallsövertid och nödfallsmertid. (AFS 2000:9)

Till 4 § Det är lämpligt att tidkort, datalistor och liknande underlag för anteckningarna förvaras på arbetsstället under lika lång tid som gäller för anteckningarna.

5 § På arbetsstället skall finnas arbetstidslagen (SFS 1982:673) samt arbetstidsschema.

Till 5 § Senaste lydelsen av arbetstidslagen kan lämpligen tas in i journalerna.

Särskilda bestämmelser för vissa slag av arbetstid

6 § Jourtid bör antecknas så snart den uppkommer och skall antecknas senast 14 dagar efter utgången av den beräkningsperiod för jourtiden som tillämpas vid arbetsstället. Är beräkningsperioden kortare än avlöningsperioden får anteckning göras senast 14 dagar efter avlöningsperiodens slut.

Anteckningar om jourtid behöver inte göras om det finns fastställda scheman för jourpassen och parterna genom kollektivavtal har kommit överens om att viss bestämd del av dessa skall räknas som ordinarie arbetstid.

7 § Allmän övertid och allmän mertid bör antecknas så snart den uppkommer och skall antecknas senast 14 dagar efter utgången av den beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden som tillämpas vid arbetsstället. Är beräkningsperioden kortare än avlöningsperioden får anteckning göras senast 14 dagar efter avlöningsperiodens slut. Om kalendermånaden är beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden skall dennas längd per månad anges.

8 § Av anteckningarna om allmän mertid skall framgå hur mycket av denna som utgör överskjutande mertid. Med överskjutande mertid avses därvid den del av den sammanlagda arbetstiden vid deltidsanställning som överstiger timtalet för den ordinarie arbetstiden vid heltidsanställning.

Till 8 § Överskjutande mertid är underkastad samma begränsning per fyraveckorsperiod eller kalendermånad som enligt 8 § arbetstidslagengäller för allmän övertid. Hur begränsningsregeln i 8 § arbetstidslagengäller vid deltidsanställning kan åskådliggöras med följande exempel. En deltidsanställd har en ordinarie arbetstid av 35 timmar i veckan. Den ordinarie arbetstiden vid motsvarande heltidsanställning utgör 40 timmar i veckan. Under veckorna 1, 2 och 3 arbetar den deltidsanställde 55 timmar i veckan. Av de 55 timmarna utgör 20 timmar mertid. Av dessa utgör 15 timmar överskjutande mertid, som är underkastad samma begränsning som den allmänna övertiden. Vecka 4 kan därför bara 3 timmar överskjutande mertid tas ut (48 timmar – 3 x 15 timmar).

9 § Om den beräkningsperiod för den ordinarie arbetstiden som tilllämpas vid arbetsstället är kortare än fyra veckor, skall anteckningarna utformas så att den allmänna övertiden och den överskjutande mertiden kan summeras för en fyraveckorsperiod eller en kalendermånad. Sådan summering skall göras och resultatet antecknas senast 14 dagar efter utgången av fyraveckorsperioden eller månaden.

10 § Anteckningar om nödfallsövertid och nödfallsmertid skall innehålla uppgift om

den omständighet som föranlett övertiden och mertiden,
när arbetet började,
när den lokala fackliga organisationen underrättades,
när arbetet slutade,
antalet berörda arbetstagare
samt totala antalet övertids– och mertidstimmar.

Till 10 § Enligt lagen får övertid och vid deltidsanställning mertid tas ut för nödfallsarbete i den utsträckning som förhållandena kräver. Lagen anger inte någon gräns i antal timmar vid nödfallsarbete, utan arbetet får pågå högst två dygn i en första omgång (se vidare nedan). I praktiken är det ovanligt att nödfallsarbete behövs längre än två dygn.

Nödfallsarbete får enligt lagen tillgripas endast under förutsättning att arbetsgivaren snarast underrättar den berörda lokala fackliga organisationen. Med sådan organisation menas enligt förarbetena till lagen t ex verkstadsklubb eller tjänstemannaklubb vid arbetsstället. Finns det inte någon organisation vid arbetsstället kan underrättelse lämnas till lokalavdelning eller liknande som brukar förhandla lokalt för arbetsstället. Av lagen följer att, om det inte finns någon lokal organisation att lämna underrättelse till, får nödfallsarbete bedrivas ändå.

Om nödfallsarbetet beräknas behöva pågå längre än två dygn räcker det inte med underrättelse till den lokala fackliga organisationen, utan enligt lagen måste även tillstånd sökas hos arbetarskyddsstyrelsen. Av lagen följer vidare att sådant tillstånd måste sökas även om det inte har funnits någon lokal facklig organisation att lämna underrättelse till. Det kan slutligen vara lämpligt att anteckna att ansökan om sådant tillstånd har skett.

Undantag

11 § Arbetsmiljöverket kan medge undantag från bestämmelserna i , om det finns särskilda skäl. (AFS 2000:9)

Särskilda bestämmelser

12 § Bestämmelserna i 1-10 §§ utgör föreskrifter enligt 11 § arbetstidslagen (SFS 1982:673). Brott mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 24 § nämnda lag medföra böter.

Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1983. Samtidigt upphävs arbetarskyddsstyrelsens meddelanden 1976:26 Anteckningar om jourtid och övertid och 1978:3 Anvisningar om anteckning av övertid för vissa tjänstemän inom statens avtalsverks avtalsområde.

Kommentarer till kungörelsen om anteckningar om jourtid, övertid och mertid

Kommentarer till paragrafer ligger direkt under respektive paragraf.

Bilaga 1

(Blanketter ej återgivna här.)

Arbetarskyddsstyrelsens övertidsjournal finns i fyra olika omfång, enligt följande (siffrorna avser antalet arbetstagare)

50 övertid + 50 mertid

100 övertid + 75 mertid

200 övertid +100 mertid

250 övertid + 125 mertid

och beställs från

Liber Distribution

162 89 STOCKHOLM

Tfn 08–739 96 30