Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande ca 33 900 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

 

Väsentliga uppdateringar 2018

SIN-list uppdaterades juni 2018 med 6 nya ämnen.
Ämnen på SIN-listan har identifierats av ChemSec som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grundval av de kriterier som fastställts av EU:s kemikalieförordning REACH. SIN används av många företag som ett "early warning system", för att identifiera ämnen som bör substitueras innan de blir förbjudna/tillståndspliktiga.

 

Hygieniska gränsvärden och Kemiska arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska arbetsmiljörisker, förskrifterna började gälla 21 augusti 2018. 

 

Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1, implementerar ett EU-direktiv med indikativa gränsvärden, 2017/164/EU, samt en del andra ämnen. Ämnena som fått ändringar är markerade med # samt att de fått årtalet 2018 i listan med gränsvärden. Samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2015:7, om hygieniska gränsvärden. 

 

Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, har uppdaterats men ändringar i AFS 2018:2. Ändringarna innebär bland annat att fem ämnen tas bort från bilaga 1, grupp B, ämnen som endast får hanteras efter tillstånd. Dessa ämnen får hygieniska gränsvärden och kommer att omfattas av skyldigheten att göra en exponeringsbedömning för att visa att exponeringen är godtagbar. De fem ämnena är 1,2-Dibrometan (etyldibromid), Hydrazin, 4,4´-Metylendianilin (4,4´-diaminodifenylmetan), Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol), Etylenglykolmonomeyleteracetat (2-Metoxietylacetat).

 

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 27 juni 2018 med tio nya SVHC-ämnen och innehåller nu 191 ämnen.


De ämnen som lagts till i listan är:
• Oktametylcyklotetrasiloxan (D4) CAS nr 556-67-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Dekametylcyklopentasiloxan (D5) CAS nr 541-02-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Dodekametylcyklohexasiloxan (D6) CAS nr 540-97-6. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Bly CAS nr 7439-92-1. Ämnet är reproduktionstoxiskt.
• Dinatriumoktaborat CAS nr 12008-41-2. Ämnet är reproduktionstoxiskt.
• Benzo[ghi]perylen CAS nr 191-24-2. Ämnet är persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Terfenyl, hydrerad CAS nr 61788-32-7. Ämnet är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande (vPvB).
• Etylendiamin CAS nr 107-15-3. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
• Bensen-1,2,4-trikarboxylsyra-1,2-anhydrid (trimellitsyraanhydrid, TMA) CAS nr 552-30-7. Ämnet kan orsaka luftvägsallergi.
• Dicyklohexylftalat (DCHP) CAS nr 84-61-7. Ämnet är reproduktionstoxiskt och hormonstörande för människors hälsa.