Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande ca 33 900 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

 

Väsentliga uppdateringar 2019

 

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 16 juli 2019 med 4 nya SVHC-ämnen och innehåller nu 201 ämnen.

Dessa ämnen är:

 

  • 2-Metoxietylacetat, CAS-nr 110-49-6

Ämnet har lagts till på kandidatförteckningen på grund av att det är reproduktionstoxiskt. 

 

  • Tris(4-nonylfenyl, grenad och rak)fosfit (TNPP) med ≥ 0,1 viktprocent 4-nonylfenol, grenad och rak (4-NP)

Ämnet har lagts till på kandidatförteckningen på grund av det är hormonstörande i miljön.

 

  • 2,3,3,3-Tetrafluor-2-(heptafluorpropoxi)propionsyra, dess salter och dess acylhalider (alla individuella isomerer och kombinationer av dessa) (HFPO-DA, GenX)

Ämnet är extremt svårnedbrytbart, det kan vara toxiskt för människor och djur och det kan spridas över långa avstånd på jorden. Det är också rörligt i vattenmiljön, vilket innebär att det kan nå våra dricksvattenkällor.

 

  • 4-tert-butylfenol EC-nr 202-679, CAS-nr 98-54-4

Ämnet har lagts till på kandidatförteckningen på grund av det är hormonstörande i miljön.

 

SIN-list

Ämnen på SIN-listan har identifierats av ChemSec som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grundval av de kriterier som fastställts av EU:s kemikalieförordning REACH. SIN används av många företag som ett "early warning system", för att identifiera ämnen som bör substitueras innan de blir förbjudna/tillståndspliktiga.

 

SIN-list har till och med november detta år uppdaterats tre gånger med nya ämnen och innehåller nu över 900 ämnen.