Introduktion och Fråga 1.

Vad är Reach?

Reach är ett europeiskt gemensamt regelverk som syftar till säker kemikalieanvändning.

Genom Reach ökar behovet av kommunikation mellan tillverkare och leverantörer av kemiska produkter och deras kunder. Företag som tillverkar ämnen ska enligt REACH ta fram kunskap om de hälso- och miljörisker som deras ämnen kan orsaka, samt vilka riskreducerande åtgärder som ska sättas in för att de ska kunna hanteras på ett säkert sätt.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. KemiGuiden kommer löpande att uppdateras så att de råd som ges räcker för att de företag som enbart är slutanvändare av kemiska produkter ska klara kraven i Reach.

Vill du veta mer om tankarna bakom Reach?

Vad betyder Reach för dig?

Svara på frågan nedan och på följande sidor, så får du reda på vad Reach innebär för er verksamhet och tips och råd om vad ni kan och behöver göra på er arbetsplats.

 

Fråga 1. Köper ni kemiska produkter (ämnen eller blandningar) från länder utanför EU/EES (import)?


Svarsalternativ