Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildningar och webbplatser

Prevent erbjuder flera kostnadsfria webbutbildningar som du kan genomföra på egen hand. Utbildningarna riktar sig till anställda inom olika branscher och har tagits fram tillsammans med parterna inom respektive bransch. Prevent erbjuder även kostnadsfria webbplatser med information, tips, råd, enkäter och andra verktyg inom flera områden.

Kostnadsfria utbildningar:

Arbetsmiljö inom filmproduktion. En utbildning för filmbranschen. 

Brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin. En utbildning om brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin. 

Brandsäkerhetsutbildning för handeln. En utbildning om brandsäkerhet för handeln. 

Brandfarlig vara i handeln. En utbildning för föreståndare för brandfarlig vara inom handeln.

Bättre vardag. En utbildning om arbetsmiljön för hotell- och restaurangbranschen.

Din arbetsplats i handeln. En utbildning om arbetsmiljön i handeln.

Maskinkörkortet. En utbildning framtagen för trä- och möbelindustrin.

Schyst vardag. En utbildning för besöksnäringen som tar upp arbetsmiljön ur framför allt ett socialt perspektiv.

Säker i butik. En utbildning om hur butiker kan undvika risken för rån, hot och våld. 

Säker vardag. En utbildning om hot och våld inom besöksnäringen (hotell, restauranger, nattklubbar och nöjes- och turistanläggningar).

Säkert skogsarbete. En utbildning om arbetsmiljö och säkerhet för anställda, chefer och skyddsombud. 

Work and Technology on Human Terms. Om arbete, teknik och arbetsmiljö för högskolan. På engelska.

Dessa utbildningar går man på egen hand via internet.

Övriga utbildningar:

Högtryckssprutning En utbildning för de som vill bli behöriga operatörer. Kostnaden för utbildningen tas fram tillsammans med handledare för utbildningen.

Prevents övriga webbplatser

Arbetsklimat Undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet. 

Allt om städ Webbplatsen innehåller allt från upphandlingsregler till filmer som visar bästa städteknikerna.

Arbetsliv Tidningen Arbetsliv skriver om hälsa, ledarskap, forskning, lagar och regler och tips och råd inom arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöupplysningen Webbplatsen innehåller kortfattad information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö.

Balansguiden En kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut. Det finns två delar, en för dig som anställd, en för dig som chef.

Checklistor och enkäter Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder. 

Enkät om stressfaktorer Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka stressfaktorer i arbetet enskilt eller i grupp.

Forma kontoret Forma kontoret är en guide för den som står inför förändringar av kontoret. Här finns  en enkät, fakta och ett företags erfarenheter av att flytta till nytt kontor och förändra sitt arbetssätt.

Inför rätt IT Hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Introduktionsguiden Ett verktyg där du på ett enkelt sätt skapar din egen mall för att introducera ny personal.

IT-stress i arbetslivet Med hjälp av enkäten kan ni enkelt undersöka graden av IT-relaterad stress på arbetsplatsen. Enkäten kan göras enskilt eller i grupp.

Kemiguiden Här finns information om arbete med kemikalier av olika slag. Du kan skapa din egen guide utifrån den egna arbetsmiljön.

Kemiska ämnen Kemiska ämnen är verktyg för producenter, användare och avsändare av kemiska produkter/ämnen som beskriver hälsofarlighet, hur man skyddar sig och hanterar kemiska ämnen. Kemiska ämnen är en abonnemangsprodukt.

Ljudguide för förskolan Webbplatsen innehåller inspirerande exempel för hur det är möjligt att minska bullret inom förskolan och skapa en bättre ljudmiljö.

Lönsam Verktyget Lönsam gör det enkelt att räkna ut vad som behövs för att göra arbetsmiljösatsningen lönsam. Lönsam är en abonnemangsprodukt.

Regelbanken I Regelbanken finns alla lagar, förordningar, föreskrifter och EU:s regelverk som gäller arbetsmiljö. I produkten ingår även verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Regelbanken är en abonnemangsprodukt.

Rehabverktyget Ett stöd chefer som har ansvar för det praktiska rehabiliteringsarbetet. 

SAM på webben  finns för dig som arbetar med företagets systematiska arbetsmiljöarbete. SAM på webben är en abonnemangsprodukt. 

Säkerhetsvisaren Undersök säkerhetskulturen på ert företag, det vill säga era gemensamma värderingar och attityder kring säkerheten på jobbet. Enkäten kan göras enskilt eller tillsammans.

Prevent erbjuder

 • Säker vardag – webbutbildning om hot och våld i besöksnäringen

  Till produkten
 • Bättre vardag – webbutbildning för hotell och restaurang

  Till produkten
 • Arbetsmiljö för filmbranschen – webbutbildning

  Till produkten
 • Brand i handeln – webbutbildning om brandsäkerhet

  Till produkten
 • Brandsäkerhet för gruv- och stålindustrin – webbutbildning

  Till produkten
 • Maskinkörkortet – webbutbildning för trä- och möbelindustrin

  Till produkten
 • Din arbetsplats i handeln – främst för chefen

  Till produkten
 • Säker i butik – webbutbildning om hot och våld

  Till produkten