Publicerad 10 juni 2013

Forskare efterlyser föreskrift om stress

Allt fler blir sjuka av stress men arbetsmiljölagstiftningen har inte hängt med. Det finns till exempel inga föreskrifter som på ett tydligt sätt reglerar arbetsgivarnas ansvar för att förebygga skadlig stress. Det framgår i en avhandling från Göteborgs Universitet.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa, även sådan ohälsa som har samband med stress. Genomdrivandet av dessa krav sker med stöd av regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, regler om tillsyn, förelägganden och förbud från Arbetsmiljöverket samt regler om straffansvar.

– Arbetsgivarens rättsliga ansvar att förebygga stress är alltså som utgångspunkt långtgående. Ansvaret utkrävs dock sällan i den rättsliga praktiken. Det har till exempel ännu aldrig skett att en arbetsgivare dömts för arbetsmiljöbrott för att ha orsakat en anställd stressrelaterad ohälsa. Jag tycker detta är problematiskt. Arbetsmiljölagstiftningen framstår inte som effektiv när det gäller att förebygga stress, säger Peter Andersson på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Han menar att arbetsmiljölagens regler om arbetsgivaransvaret i hög grad är desamma som i 1889 års yrkesfarelag*, och har därmed svårt att förebygga det moderna arbetslivets hälsoproblem. I avhandlingen menar han att regleringen till och med är så otydlig i sin utformning att arbetsgivare i praktiken saknar förutsättningar att skapa sig en klar uppfattning av sina åligganden vad gäller förebyggande av stressrelaterad ohälsa.

– Det är därför mycket viktigt att Arbetsmiljöverket inför bindande föreskrifter på det psykosociala området till utfyllnad av arbetsmiljölagens allmänt hållna regler, säger han och tillägger att det finns över hundra specifika föreskrifter från Arbetsmiljöverket som rör den fysiska arbetsmiljön, bland annat fem om tryckkärl. Men fortfarande saknas det föreskrifter om förebyggande av stress.

– Utan bindande föreskrifter är det svårt att utvärdera om arbetsmiljölagen i sig kan vara effektiv för att förebygga stress. Stress och andra psykosociala frågor är i sig själva komplicerade och svåra att reglera. Men det är dags att göra ett försök.

Ladda ner abstract

Fotnot: Sveriges första lagstiftning på arbetsmiljöområdet handlade om yrkesfara inom industri och hantverk. Lagstiftningen kom 1889 och fick namnet yrkesfarelagen. Den fastslog att arbetsgivaren är skyldig att förebygga fara för liv och hälsa i arbetet. Visserligen var lagstiftningen begränsad till industri och hantverk, men den konstruerade den gällande principen om arbetsgivarens ansvar.

Peter Fredriksson

Taggar: Stress

  • / 05:18, 17 juni 2013
  • /

  gratis datorklubbor till alla!!

  • / 03:21, 14 juni 2013
  • /

  Det är angeläget att minska stressen - men jag förstår också problemen; det är svårt att skriva en lag (eller föreskrift) som förbjuder/reglerar stress, som artikeln mycket riktigt konstaterar.

  Därför är är det angeläget att snarast utöka föreskrifterna kring det som ORSAKAR stress. Mest påtagligt är naturligtvis att Arbetsmiljöverket bara har en enda föreskrift - från 1998! - som berör arbete med digitala system (då kallat "bildskärmsarbete").

  Vi kan i stort sett dagligen läsa i tidningarna om hur långsamma och krångliga it-system driver läkare, poliser, socialarbetare, lärare, kundtjänstmottagare, sjuksköterskor, t.o.m militärer (!) till förtvivlans rand (eller bortom).

  En tredjedel av allt lönearbete i Sverige sker med händerna i direkt kontakt med digital teknik, enligt beräkningar av professor Bengt Sandblad i Uppsala. Detta är alltså nära nog totalt oreglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Det vore därför en bra ände att börja i. På samma sätt som vi ju inte har några special-lagar mot ont i ryggen: vi har föreskrifter om att det ska finnas lyftanordningar och hur de ska vara utformade.

  • / 10:26, 14 juni 2013
  • /

  Vår miss! Jag sökte men ännu så länge finns bara en abstract publicerad. Vill man läsa avhandlingen i sin helhet kanske det är bäst att kontakta Göteborgs universitet och Peter Andersson. Vänliga hälsningar redaktionen

  • / 11:38, 13 juni 2013
  • /

  Länken till avhandlingen fungerar inte. Gäller bara abstract.