Publicerad 4 juni 2013

Pressat arbetsliv skapar psykisk ohälsa

Det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och brist på inflytande över jobbet. Personer med psykisk ohälsa är också oftare arbetslösa eller visstidsanställda jämfört med övriga befolkningen. Det visar en undersökning från kampanjen Hjärnkoll. Men relativt små medel skulle kunna förbättra situationen.

Enligt undersökningen känner sex procent i åldern mellan 25-64 år svår ängslan, oro eller ångest. Det motsvarar cirka 285 000 personer. Av dem upplever 19 procent att de saknar inflytande över planeringen av arbetet och det egna arbetstempot. Motsvarande siffror för övriga befolkningen är sju procent.

Personer med psykisk ohälsa är också oftare arbetslösa eller visstidsanställda jämfört med övriga befolkningen. Drygt 15 procent är arbetslösa jämfört med fyra procent i befolkningen i övrigt. När det gäller visstidsanställningar är siffrorna 16 respektiver nio procent.

Undersökningen ger inte svar på hur sambanden ser ut – om människor är har en otryggare arbetssituation på grund av psykisk ohälsa eller om det är otryggheten som leder till psykisk ohälsa.

– Sambanden går nog åt båda håll. Det är ett mer pressat arbetsliv i dag där man ska vara flexibel, social, stresstålig och prestera på topp hela tiden. Frågan är om någon kan leva upp till det, säger Rickard Bracken, projektledare på Hjärnkoll.

Resultaten har inte överraskat. De visar att arbetslivet inte är anpassat efter människors psykiska olikheter, trots att insatser för att upptäcka och agera vid psykisk ohälsa ofta innebär relativt små kostnader för en organisation, konstaterar Hjärnkoll.

– Arbetsgivare behöver engagera sig mer och strukturera arbetet för att främja psykisk hälsa och öppna dörren för människors olikheter, säger Rickard Bracken och lyfter fram olika typer av insatser.

Det handlar bland annat om att tydligare ta in de frågorna i arbetsmiljöarbetet.

– Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det finns mycket att vinna på att förbättra arbetsklimatet och arbetsmiljön. Satsa på utbildning både av chefer och skyddsombud och satsa på att lyfta in frågor om psykisk ohälsa i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Företagen är som regel bra på att förebygga fysisk ohälsa och har rutiner för att hantera den typen av frågor. Man behöver jobba på samma sätt med psykisk ohälsa, anser Rickard Bracken, till exempel med riskbedömningar, policyer och riktlinjer.

– Man behöver jobba med breda insatser och förebyggande arbete. Satsa på tidiga bedömningar. Ta med det här i värdegrundsarbetet. Människor är olika och måste få vara det.

Om undersökningen

Hjärnkolls undersökning bygger på statistik från Statistiska centralbyråns undersökningar om levnadsförhållanden under åren 2008-2011, där drygt 16 000 personer i åldrarna 25-64 år svarat på frågor.

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. Kampanjen drivs av bland andra myndigheten Handisam på uppdrag av regeringen.

Anita Gullberg

Taggar: StressPsykisk hälsa