Publicerad 23 november 2012

Öppna kontor sätter chefer på prov

Att utforma en kontorsmiljö kräver många avvägningar. Hur ska hälsa, trivsel och produktivitet främjas på bästa sätt? Ny forskning visar att kraven på ledarskap och organisation ökar när enskilda rum byts mot kontorslandskap.

Öppna kontorslandskap blir allt vanligare och ersätter enskilda rum på många arbetsplatser. Det blir enklare att kommunicera men många upplever också att störningsmomenten blir fler. Men det saknas forskning om hur olika kontorstyper påverkar ledarskapet och organisationen. På Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet genomförs en studie av olika typer av kontor.

– Just nu sammanställer jag enkätsvar om kontorsmiljöer från närmare 3 000 anställda i sex olika organisationer där en del arbetar i enskilda rum, andra i landskap eller i flexibla kontor. Jag har också gjort kognitiva tester på arbetsplatserna för att se hur till exempel störningar i arbetsmiljön påverkar koncentration och uthållighet, säger Aram Seddigh som leder studien.

I en förstudie har fem fokusgrupper satts samman för att ge en bild av hur olika kontorstyper uppfattas bland chefer och skyddsombud. Hittills har det framkommit att öppna kontor ställer högre krav på ledarskapet och att chefen får en ny roll i organisationen.

– Allt sker fortare i öppen miljö. Konflikter märks tydligare och kan snabbt involvera fler medarbetare. Då bör en chef vara närvarande och kunna agera för att lösa situationen på ett smidigt sätt. Men detsamma gäller positiv stämning vilket kan ge fördelar, säger Aram Seddigh.

Trivsel och produktivitet är två viktiga parametrar på många arbetsplatser. Begreppen hänger ihop och förstärker varandra, men kan också bilda en negativ spiral.

– Om du inte får möjlighet att vara produktiv, då är sannolikheten också stor att det även skapar vantrivsel. En tydlig signal på det är om anställda på en arbetsplats hittar på egna lösningar för att kunna jobba, som att sätta upp en provisorisk avskärmning eller bära hörselkåpor, säger Aram Seddigh.

Finns det någon arbetsuppgift som inte är lämplig i ett kontorslandskap?

– Arbete som kräver hög grad av koncentration eller sekretess är svårare att genomföra när störningar i miljön ökar. Det kan vara HR-frågor med uppgifter om enskilda individer. Men även annan företagskänslig information som bör hanteras varsamt. Då kan det vara lämpligt att sitta avskilt, säger Aram Seddigh.

Forskningsprojektet finansieras av AFA Försäkring. Under nästa år kommer delar av resultatet att publiceras i olika vetenskapliga tidskrifter. Hela studien beräknas vara klar hösten 2014.

Läs mer: kontorslandskap.se

Peter Rehnfeldt

Taggar: