Publicerad 5 april 2012

Förmåga att sätta gränser avgörande för hälsan

När arbetslivet blir allt mer gränslöst blir den egna förmågan att sätta gränser viktig. En majoritet vill fortfarande hålla arbetsliv och privatliv åtskiljda, enligt forskaren Christin Mellner.

– Möjligheten att själv bestämma var och när man ska arbeta har ökat i takt med utvecklingen av internet, mobiltelefoner och bärbara datorer, särskilt inom kunskapsintensiva branscher och högre tjänstemannayrken, säger forskaren Christin Mellner, vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Hon har medverkat i forskningsprojektet ”Gränslöst arbete” som pågått sedan 1998 där man studerat förutsättningarna och villkoren i dagens arbetsliv och hur vi som individer hanterar dessa.

I en studie som forskarna gjorde 2005 framkom att ca 25 procent av anställda i Sverige i hög grad själva kan bestämma när och var man ska utföra sitt arbete, och även hur och vad man ska göra för att lösa sina arbetsuppgifter.

– När arbetet blir alltmer gränslöst och de traditionella ramarna i form av fasta arbetstider och en fast arbetsplats luckrats upp krävs nya strategier, där själva förmågan att sätta gränser har blivit en viktig yrkeskompetens. Och hur väl du sätter upp dina gränser har samband med din hälsa, säger Christin Mellner.

Den senaste studien, ”Gränslöst arbete -möjligheter eller krav”, som gjordes på ett telekomföretag 2010, visar att de flesta klarar av det gränslösa arbetet och mår bra.
Däremot väljer man att hantera gränssättandet på olika sätt.

En majoritet av personerna i studien, 80 procent, vill separera arbete och fritid. Endast 20 procent vill ha mer flytande gränser. Problemet för många är att det inte alltid går att hålla fast vid den strategi man önskar sig.

– Kvinnor upplever i högre grad än män att de misslyckas med den strategi de valt, särskilt sammanboende kvinnor med barn som vill separera arbete och övrigt liv. De jobbar deltid i högre grad än männen, möjligen ett val för att kunna hålla strikta gränser mellan arbete och privatliv och hinna med det berömda livspusslet, säger Christin Mellner.

Trots att kvinnorna väljer deltid visar studien att deras faktiska arbetstimmar motsvarar en heltidstjänst.

– Kraven i arbetet kan därmed sägas spränga både tids- och rumsgränserna för när och var man jobbar. De deltidsarbetande kvinnorna uppgav att skälet till att de misslyckas separera arbetsliv och fritid, berodde på att de ofta jobbar både kvällar och helger, säger Christin Mellner.

De som misslyckas med sin valda strategi, oavsett vilken strategi de valt, har sämre självskattad hälsa, mer stressrelaterade besvär, sömnsvårigheter och fler tecken på utbrändhet.

Utmärkande för att lyckas med den strategi de valt, oavsett vilken strategi man valt, är att kunna organisera sitt arbete effektivt och jobba självständigt, att själv kunna avgöra när man är färdig med en arbetsuppgift och att kunna säga nej och sätta gränser.
Allra bäst mådde de som valt flytande gränser och som upplevde att de lyckades med det, särskilt kvinnor oavsett familjesituation. Över 50 procent av dessa kvinnor uppgav att de mycket ofta upplever så kallad balans i livet, jämfört med bara 18 procent av de kvinnor som vill separera arbete och fritid.

Något som kan vara problematiskt för många med gränslösa arbeten är att man förhandlat bort rätten till övertidsersättning mot en veckas extra semester.

– Det gör att det blir svårt att inte vara ständigt tillgänglig och svara på en gång, även om det är på ens fritid som chefen, kollegor eller kunder hör av sig. Man vill gärna göra ett bra jobb och man kan känna sig osäker på att om man säger nej så är man inte attraktiv för arbetsgivaren vilket kan påverka karriären, säger Christin Mellner.

Margaretha Eldh

Taggar: