Publicerad 26 maj 2010

Gott samarbete minskar olyckorna

Ett gott samspel mellan människor kan minska antalet olyckor på arbetsplatsen. Det handlar främst om ökad kunskap om psykologi och sociala faktorer i arbetslivet, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Rapporten Bra samspel och samverkan skapar säkerhet är den första kunskapsöversikten i Arbetsmiljöverkets satsning på att informera om olika arbetsmiljöområden.

Marianne Törner.– Det traditionella sättet att söka orsaker till olyckor genom att enbart analysera den fysiska och tekniska miljön räcker inte längre. Säkerhet bygger även på samspel mellan människor, säger docent Marianne Törner, forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

Hon har skrivit rapporten och ingår i en forskargrupp som lyfter fram hur risker och säkerhet i arbetslivet kan förstås med utgångspunkt från psykologi och organisationsklimat.

– Säkerhetskultur och säkerhetsklimat är två viktiga begrepp som borde hållas isär men som i dag ofta uppfattas som synonymer – både i forskningen och i praktiken. Genom att känna till skillnaderna mellan begreppen kan de användas på bättre sätt för att få ner antalet olyckor i arbetslivet, säger Marianne Törner.

Skillnaden är att säkerhetsklimat bygger på hur den sociala omgivningen uppfattas medan säkerhetskultur bygger på hur den sociala omgivningen skapas. Ett gott säkerhetsklimat är ofta en följd av en god säkerhetskultur.

– De företag som lyckas bäst med att sänka antalet arbetsplatsolyckor har medarbetare som tar säkerhetsfrågorna på allvar och litar på varandras förmågor. Ledarskapet en viktig del i det arbetet. Med ett bra ledarskap kan ett klimat utvecklas där alla i organisationen känner gemensamt ansvar för säkerheten och att det finns tillit mellan ledning och medarbetare, säger Marianne Törner.

Den pågående förändringen av arbetsmarknaden är en orsak till att säkerhetsarbetet ställs inför nya utmaningar, bland annat till följd av att fler människor med olika kulturell bakgrund arbetar tillsammans, skillnader i lagar och regler mellan olika länder och allt fler olika typer av anställningskontrakt.

Fakta

Ett 30-tal kunskapsöversikter av olika arbetsmiljöområden kommer att publiceras av Arbetsmiljöverket de närmaste två åren. Läs den första rapporten på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

Peter Rehnfeldt

Taggar: