Publicerad 15 september 2008

Pappersbruket tog grepp om kvinnornas sjukfrånvaro

Kvinnors sjukfrånvaro är nästan dubbelt så hög som männens i Sverige. Pappersbruket Stora Enso i Hyltebruk anlitade en forskare för att ta reda på varför.

Det var i fjol som ledningen för Stora Enso beslöt att inte längre slå sig till ro med den relativt sett låga totala sjukfrånvaron hos företagets anställda. Vad som stack i ögonen var det mystiska faktum som gäller för arbetslivet i stort - kvinnornas sjukfrånvaro var avsevärt högre än männens. Forskaren Karin Josefsson från Högskolan i Halmstad fick uppdraget att försöka ta reda på varför.

– Mitt syfte var att undersöka sjukfrånvaron i relation till psykosociala arbetsmiljöfaktorer. Samtliga 225 anställda kvinnor, och lika många män med motsvarande arbetsuppgifter, erbjöds att besvara en enkät med frågor som tog upp en rad olika aspekter på hur arbetsplatsen upplevdes, berättar hon.

Mer än 60 procent av de tillfrågade, såväl kvinnor som män, valde att delta i studien, vilket gav Karin Josefsson material nog för att kunna påvisa statistiskt säkerställda samband mellan flera av de undersökta variablerna och sjukfrånvaron bland kvinnorna på Stora Enso.

– Upplevelsen av stora krav och för litet inflytande hade ett klart samband med sjukfrånvaron hos kvinnorna. Likaså upplevde kvinnor sig få mindre uppskattning för sitt arbete än männen, vilket också hade samband med sjukfrånvaron. Att kvinnor oftare var inblandade i konflikter, upplevde mer brister relaterade till arbetsglädje och hade mer ansvar i hemmet är sannolikt andra viktiga delförklaringar till deras högre sjukfrånvaro, säger Karin Josefsson.

Resultatet av undersökningen presenterades i december förra året. Stora Ensos vd Tor Lundqvist läste och drog sina slutsatser.

– Jag fick nya insikter i hur olika män och kvinnor upplever saker, hur olika man som chef påverkar män och kvinnor med exakt samma bemötande. Kvinnor är känsligare för stress och konflikter. Om chefer och medarbetare är medvetna om detta så kan vi förhoppningsvis förebygga en del av kvinnors ohälsa.

Under året har det följaktligen handlat om att delge de nya rönen till personalen.

– Alla anställda har informerats på olika sätt. Alla chefer har fått gå igenom studien på djupet.

Inom vissa avdelningar där problem varit mer uppenbara har olika typer av åtgärder satts igång, grundade på studien. Det viktigaste är att sprida kunskap om hur man bäst bemöter män respektive kvinnor, säger Tor Lundqvist.

Fakta

Under 2007 var den totala sjukfrånvaron (i procent av ordinarie arbetstid) på Stora Enso 4,2 procent. För enbart männen var siffran 3,3 procent. För kvinnorna var den dubbelt så hög: 6,7 procent. Hittills i år har en kraftig minskning ägt rum. Den totala sjukfrånvaron har dalat till 3,4 procent, männens till 2,7 procent och kvinnornas till 5,6 procent. Noteras kan att kvinnorna alltjämt har dubbelt så hög sjukfrånvaro som männen. Källa: Stora Enso

Enligt Försäkringskassans senaste siffror från juli 2008 är det totala ohälsotalet för män 29,6 dagar/år och för kvinnor 44,4 dagar/år. (Siffrorna visar genomsnittligt antal utbetalda nettodagar under de senaste 12 månaderna med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning per person mellan 16 och 64 år.)

Under en referensvecka 2007 var 5 procent av svenska män sjukskrivna från arbetet under antingen del av eller hela veckan. För svenska kvinnor var siffran 8,3 procent.
Källa: SCB

Ulf Eliasson

Taggar: