Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Undersöka

Genom att planera det kommande arbetet tydliggörs ansvar, tidsperspektiv med mera och det blir lättare att komma igång. Läs igenom kapitlet "Att undersöka arbetsmiljön" i boken Arbetsklimat innan arbetet påbörjas.

Här finns de dokument som behövs för planering och undersökning. Undersökningen kan genomföras med webbenkät eller intervju eller en kombination av de båda. Välj den metod för undersökning som passar verksamheten bäst. 

Enkät

Enkäten besvaras digitalt och sammanställning delges den som startat gruppenkäten. Undersökning med enkät lämpar sig bäst för arbetsgrupper med maximalt 25–30 personer. Resultatsvaret visar dels svarsfördelningen fråga för fråga, dels ett arbetsklimatindex för de olika frågeområden som ingår enligt 6- boxmodellen. Arbetsklimatindex ger möjlighet att jämföra olika avdelningar, där enkäterna används, och även att följa hur en avdelning utvecklas över åren eller efter åtgärder. Ta gärna del av dokumentexempel för hur ett Resultatsvar – gruppenkät kan se ut.

Intervju

I intervjudokumenten hittar du det frågebatteri som behövs för att genomföra intervjuundersökning. Det går även att använda intervju som ett komplement till undersökning via webbenkät. Även ett dokument för noteringar i samband med intervjuer finns att tillgå. Har du använt intervju som metod gör du en samlad bedömning av alla intervjuer och sammanställer resultatet i dokumentet Resultatsvar – intervju.

När reultatet är sammanställt och bearbetat är det dags att genomföra återföringsmöten.