Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Om Arbetsklimat

Arbetsklimat består av de här webbsidorna och en bok och innehåller verktyg för hur organisatoriska och sociala förbättringar kan bli en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetssättet bygger på att chef och medarbetare arbetar tillsammans för att driva arbetet framåt. Målsättningen är att förebygga problem av psykisk eller social karaktär och att främja hälsa.

Arbetsklimat kan användas för att arbeta med förbättringar som berör lagkrav i föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4

Arbetsprocess

  • Undersöka: Enkät- eller intervjuundersökning. Handlar om att planera arbetet och undersökningen samt att samla in och sammanställa resultatet. Förutom undersökningen med hjälp av enkät- eller intervju kan även Medarbetarsamtal vara till stöd för kontinuerliga avstämningar kring frågorna på arbetsplatsen.
  • Riskbedöma och åtgärda: Genomförs via så två kallade återföringsmöten med arbetsgruppen.
  • Kontrollera: Stöd för uppföljning och utvärdering. 

I boken Arbetsklimat kan du läsa mer om enkät- och intervjuundersökningarna och få stöd för hur arbetet kan genomföras. Du kan också ta del av hur dessa är kopplade till Marvin Weisbords organisationsteoretiska modell, 6-boxmodellen. De delar som undersöks med hjälp av Arbetsklimat är

  • ledning och ledarskap
  • arbetsorganisation
  • mål och uppgift
  • människor och relationer
  • belöningssystem
  • hjälpmedel och metoder.

Förutom de sex områdena undersöks även ramfaktorer det vill säga de förutsättningar som behövs för att de andra områdena ska fungera.

Tips!

För dig om ska driva arbetet med att undersöka arbetsklimatet på din arbetsplats finns möjlighet att gå en öppen eller företagsanpassad utbildning i Utveckla Arbetsklimatet.