Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande 33914 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

Väsentliga uppdateringar 2016/2017

SIN-listan

SIN-list uppdaterades februari 2017 med 50 nya ämnen.
Ämnen på SIN-listan har identifierats av ChemSec som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grundval av de kriterier som fastställts av EU:s kemikalieförordning REACH. SIN används av många företag som ett "early warning system", för att identifiera ämnen som bör substitueras innan de blir förbjudna/tillståndspliktiga. För ämnen på SIN-list som finns upptagna i Kemiska ämnen anges detta under Regler.

Kandidatlistan

Kandidatlistan uppdaterades 12 januari 2017 med fyra nya SVHC-ämnen.

De fyra ämnena är: Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol), på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper. PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter, eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt. 4-HPBL (4-heptylfenol), på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. PTAP (4-tert-pentylfenol), på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.

Kandidatlistan innehåller nu 173 ämnen. 

CLP-förordningen har uppdaterats med ändringsförordningen (EU) 2016/918. Genom ändringsförordningen har bland annat 

  • Faroklassen Skin Corr. 1 har lagts till. Frätande ämnen ska klassificeras i kategori 1 om informationen inte räcker för indelning i underkategorier (1A, 1B eller 1C).
  • Nya och ändrade texter i skyddsangivelser. Klassificeringar har fått ändrade tilldelningar av skyddsangivelser.
  • Att blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar inte behöver märkas med faroangivelse EUH208 om de redan är märkta med faroangivelse EUH204 eller EUH205. 

Kemiska ämnen är uppdaterad med dessa ändringar. 

CLP

CLP-förordningen är också uppdaterad med nya och ändrade harmoniserade klassificeringar i ändringsförordningen (EU) 2016/1179. De nya och ändrade klassificeringarna är uppdaterade i Kemiska ämnen.

Under CLP-klassificeringen visar vi nu även M-faktor för de harmoniserade klassificeringarna som har det.