Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande 33914 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

Väsentliga uppdateringar 2016/2017

Kandidatlistan uppdaterades 12 januari 2017 med fyra nya SVHC-ämnen.

De fyra ämnena är: Bisfenol A (4,4-isopropylidendifenol), på grund av sina reproduktionstoxiska egenskaper. PFDA (perfluordekansyra) och dess natrium- och ammoniumsalter, eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt. 4-HPBL (4-heptylfenol), på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. PTAP (4-tert-pentylfenol), på grund av hormonstörande egenskaper i miljön.

Kandidatlistan innehåller nu 173 ämnen.

 

CLP-förordningen har uppdaterats med ändringsförordningen (EU) 2016/918. Genom ändringsförordningen har bland annat 

  • Faroklassen Skin Corr. 1 har lagts till. Frätande ämnen ska klassificeras i kategori 1 om informationen inte räcker för indelning i underkategorier (1A, 1B eller 1C).
  • Nya och ändrade texter i skyddsangivelser. Klassificeringar har fått ändrade tilldelningar av skyddsangivelser.
  • Att blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar inte behöver märkas med faroangivelse EUH208 om de redan är märkta med faroangivelse EUH204 eller EUH205. 

Kemiska ämnen är uppdaterad med dessa ändringar. 

CLP-förordningen är också uppdaterad med nya och ändrade harmoniserade klassificeringar i ändringsförordningen (EU) 2016/1179. De nya och ändrade klassificeringarna är uppdaterade i Kemiska ämnen.

Under CLP-klassificeringen visar vi nu även M-faktor för de harmoniserade klassificeringarna som har det.

 

Transport för sjö, IMDG, har uppdaterats med den senaste versionen, TSFS 2015:66. Transportstyrelsen har valt att inte översätta föreskriften till svenska utan ger ut en engelsk version.  För att transportinformationen i Kemiska ämnen ska stämma överens med Transportstyrelsens föreskrifter väljer vi att visa transport för sjö på engelska. För ämnen, under fliken Transport och Sjö (IMDG) visas alltså transportinformationen på engelska även i den svenska versionen. Rubrikerna är fortfarande på svenska för alla transportslag.