Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kemiska Ämnen förenklar din arbetsdag

Kemiska Ämnen är en sökbar databas som hjälper dig som jobbar med kemikalier att hålla ordning på ämnesinformation, säkerhetsdatablad och kemiska blandningar. Databasen innehåller för närvarande 33914 kemiska ämnen, och vi uppdaterar tjänsten varje vecka.

Kemiska Ämnen är mobilanpassad, så du kan använda tjänsten med dator, surfplatta eller mobil.

Du kan spara och skriva ut ämnen, beräkningar för blandningar och värdeberäknad mängd, underlag för säkerhetsdatablad, överlåtelsemärkning efter vald koncentrationsgrad och tillstånd. Du kan även dela informationen med andra användare.   

Väsentliga uppdateringar 2016

CLP-förordningen har uppdaterats med ändringsförordningen (EU) 2016/918. Genom ändringsförordningen har bland annat 

  • Faroklassen Skin Corr. 1 har lagts till. Frätande ämnen ska klassificeras i kategori 1 om informationen inte räcker för indelning i underkategorier (1A, 1B eller 1C).
  • Nya och ändrade texter i skyddsangivelser. Klassificeringar har fått ändrade tilldelningar av skyddsangivelser.
  • Att blandningar som innehåller isocyanater och vissa epoxiföreningar inte behöver märkas med faroangivelse EUH208 om de redan är märkta med faroangivelse EUH204 eller EUH205. 

Kemiska ämnen är uppdaterad med dessa ändringar. 

CLP-förordningen är också uppdaterad med nya och ändrade harmoniserade klassificeringar i ändringsförordningen (EU) 2016/1179. De nya och ändrade klassificeringarna är uppdaterade i Kemiska ämnen.

Under CLP-klassificeringen visar vi nu även M-faktor för de harmoniserade klassificeringarna som har det.

Kandidatlistan är uppdaterades 20 juni 2016 med ett nytt SVHC-ämne, Benz[a]pyren. Ämnet har lagts till på grund av dess cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT) och mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) egenskaper.
Kandidatlistan innehåller nu 169 ämnen.

SIN-list uppdaterades 8 april 2016 med 18 nya ämnen. 
Ämnen på SIN-listan har identifierats av ChemSec som ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grundval av de kriterier som fastställts av EU:s kemikalieförordning REACH. SIN används av många företag som ett "early warning system", för att identifiera ämnen som bör substitueras innan de blir förbjudna/tillståndspliktiga. För dessa ämnen finns en text under Regler i Kemiska Ämnen att de är upptagna på SIN-list.

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden, AFS 2015:7, som började att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden. Föreskrifterna ändras bland annat för att bättre stämma överens med EU:s indikativa gränsvärden. Kemiska Ämnen är uppdaterad med de nya gränsvärdena.

Transport för sjö, IMDG, har uppdaterats med den senaste versionen, TSFS 2015:66. Transportstyrelsen har valt att inte översätta föreskriften till svenska utan ger ut en engelsk version.  För att transportinformationen i Kemiska ämnen ska stämma överens med Transportstyrelsens föreskrifter väljer vi att visa transport för sjö på engelska. För ämnen, under fliken Transport och Sjö (IMDG) visas alltså transportinformationen på engelska även i den svenska versionen. Rubrikerna är fortfarande på svenska för alla transportslag.