Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom jordbruk och skogsbruk

Arbete i jord- och skogsbruksbranschen omfattar ofta flera verksamheter på en och samma gård. Olycksfallsstatistik visar att jord- och skogsbruket är en olycksdrabbad bransch, med en stor mängd arbetsskador och flera dödsfall per år. De flesta olyckor inträffar vid arbete med maskiner, till exempel traktorer, vid trädfällning och vid arbete med djur.

Här finns checklistor som hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan man åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. Det finns också en webbutbildning för dig som jobbar i skogsbruk: "Säkert skogsarbete". Ska du introducera nya medarbetare som inte kan svenska finns bilderboken "Jobba säkert i skogen" som visar hur man kan jobba i skogen för att må bra och inte skadas. 

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friska anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att uppmärksamma sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilken Bättre arbetsmiljö - BAM, är den största.