Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Brandsäkerhetsutbildning för handeln

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. På bara några minuter kan branden sprida sig utom kontroll samtidigt som det kan ta tid till dess att räddningstjänsten är på plats. Verksamheter och människor kan skadas och i värsta fall kan liv vara i fara. För att begränsa skadorna är det viktigt att de som befinner sig på arbetsplatsen kan agera snabbt, effektivt och säkert.

Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet (HAS), Prevent och Brandskyddsföreningen har tillsammans tagit fram webbutbildningen.

Om webbutbildningen

Utbildningen vänder sig till alla anställda inom handeln, både till dem som arbetar i butik och på lager. Den beräknas ta cirka 40 minuter att gå igenom.

Efter att ha genomgått utbildningen ska deltagarna:

  • veta hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp
  • känna till de vanligaste brandriskerna inom handeln och hur dessa kan förebyggas
  • veta vilket brandskydd det finns
  • veta vilken släckutrustning det finns och hur den fungerar
  • veta hur en utrymning går till
  • veta hur man kan agera om det börjar brinna.

En referensgrupp med ämneskunniga på ett flertal företag inom den aktuella branschen, både från arbetsgivar- och fackligt håll, har varit med och tagit fram kunskapsmål och riktlinjer för innehållet i utbildningen. Brandskyddsföreningen är ämnesexperter och har också producerat utbildningen.  

I Handelsrådet Arbetsmiljö och säkerhet ingår representanter för Akademikerförbundet, Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Till utbildningen

Relaterade länkar