Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagshälsovård (fhv)

Företag som erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering kallas företagshälsovård. Till företagshälsovården vänder man sig när det finns behov av hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp som är reglerat och definierat i arbetsmiljölagen. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Detta kräver kompetens i arbetsorganisation, såsom yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Se exempel på tjänster som företagshälsovården kan erbjuda.

Bred kompetens

Kännetecknande för ett företag som erbjuder företagshälsovård är att flera olika arbetsmiljö- och hälsorelaterade yrkeskompetenser samverkar i syfte att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. I de flesta fall har personalen lång erfarenhet av att motverka och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa. Vanliga yrkesgrupper är arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/ergonom och beteendevetare/psykolog. De senaste åren har också hälsopedagog/hälsovetare knutits till företagshälsovården.

Om egen kompetens inom arbetsmiljöområdet saknas, eller om arbetsmiljöförhållandena är sådana att behov finns kräver arbetsmiljölagen att företaget anlitar stöd utifrån. Hjälpen är ett komplement till det egna arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Behovet av företagshälsovård skiljer sig mellan olika arbetsplatser och branscher. Företagshälsovård kan upphandlas som en extern tjänst eller vara en självständig enhet inom företaget. Avtalet med företagshälsovården bör specificera de tjänster som ska ingå. För stöd och hjälp vid upphandling av företagshälsovård, se Att köpa tjänster från företagshälsovården.

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Den samlade kunskap och helhetssyn på arbetsmiljön som företagshälsovården ska ha, ska trygga ett långsiktigt förebyggande arbete tillsammans med kunden. Frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, ska behandlas i skyddskommittén eller liknande samverkansorgan. Skyddsombudet kan medverka i detta arbete.

Artiklar från Arbetsliv