Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Företagshälsovården

Företag som erbjuder tjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering kallas företagshälsovård, och förkortas ibland fhv. Till företagshälsovården vänder man sig för att få hjälp och stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården är ett bra stöd framför allt när det gäller att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att ta hjälp därifrån rekommenderas av både arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Företagshälsovård är ett vedertaget begrepp som är reglerat och definierat i arbetsmiljölagen. Till företagshälsovårdens arbetsuppgifter hör att kunna identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Det kräver kompetens i arbetsorganisation, såsom yrkeshygien, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. 

Bred kompetens

Vad som kännetecknar företagshälsovård är att de erbjuder flera olika arbetsmiljö- och hälsorelaterade yrkeskompetenser som samverkar. Det gör det lättare att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatsen. I de flesta fall har personalen lång erfarenhet av att motverka och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa. Vanliga yrkesgrupper inom företagshälsovården är arbetsmiljöingenjör, företagsläkare, företagssköterska, sjukgymnast/ergonom och beteendevetare/psykolog. De senaste åren har också hälsopedagog eller hälsovetare knutits till företagshälsovården.

Om ett företag saknar kompetens inom arbetsmiljöområdet, eller om arbetsmiljöförhållandena är sådana att det behövs, kräver arbetsmiljölagen att företaget anlitar stöd utifrån. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

Behovet av företagshälsovård skiljer sig mellan olika arbetsplatser och branscher. Företagshälsovård kan upphandlas som en extern tjänst eller vara en självständig enhet inom företaget. Avtalet med företagshälsovården bör specificera de tjänster som ska ingå. För stöd och hjälp vid analys av vilket stöd och vilka tjänster man behöver, se Att köpa rätt tjänster från företagshälsovården.

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Den samlade kunskap och helhetssyn på arbetsmiljön som företagshälsovården ska ha, ska trygga ett långsiktigt förebyggande arbete tillsammans med kunden. Frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, ska behandlas i skyddskommittén eller liknande forum med både arbetsgivare och arbetstagare. Skyddsombudet kan medverka i detta arbete.

Företagshälsovårdens tjänster

Utbildning i arbetsmiljöfrågor. Chefer, skyddsombud och anställda kan få grundläggande eller specifika kunskaper om arbetsmiljöfrågor och förhållandet mellan arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Till exempel ta fram arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar.

Kartläggningar av arbetsmiljön, förslag till åtgärder och stöd vid genomförande. Stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till att kartlägga och bedöma.

Ergonomi. Många belastningsbesvär uppstår genom felaktiga arbetsställningar. Företagshälsovårdens ergonomiska kompetens kan då komma till nytta när det gäller att identifiera och åtgärda risker

Medicinska kontroller och läkarundersökningar. Läkarundersökningar av personalen kan vara obligatoriska vid vissa arbetsuppgifter, till exempel vid arbete med asbest, härdplaster, bly och buller etc. Läkarundersökning ska även erbjudas till den som arbetar natt.

Arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt ge råd kring hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Företagshälsovården kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen.

Arbetsskadeutredning. Företagshälsovården kan hjälpa till att utreda orsakerna när det skett ett allvarligt tillbud eller om en olycka eller en anställd drabbas av någon arbetssjukdom.

Organisationsinriktade åtgärder. Det kan gälla ledarskap, konflikter, organisationsförändringar och samarbete.

Krisstöd. Företagshälsovården kan ge snabb professionell hjälp om någon blivit utsatt för våld, hot eller andra omskakande händelser.

Alkohol och droger. Företagshälsovården har ofta antingen egen kompetens inom ämnet, eller kan förmedla kontakter med specialister. Arbetsgivaren kan också få hjälp med att utforma policyer och handlingsprogram mot riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Artiklar från Arbetsliv