Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Diskriminering i arbetslivet

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla. Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare, inhyrd eller inlånad arbetskraft samt arbetssökande vad gäller löne- och anställningsvillkor, arbetsfördelning eller annat.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation, och detta har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren måste bevisa att den orättvisa behandlingen inte handlar om diskriminering.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller handling som verkar neutralt men som kan missgynna personer som omfattas av ovanstående diskrimineringsfaktorer. Arbetsgivaren måste bevisa att tillämpningen av reglerna är nödvändig ur verksamhetssynpunkt för att det inte ska vara indirekt diskriminering.

Trakasserier

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna ovan.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera innebär order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i ovan och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

Arbetsgivarens skyldigheter vid upplevda trakasserier
  • Utreda omständigheterna kring de upplevda trakasserierna.
  • Vidta åtgärder om det finns grund för upplevelsen.
  • Förhindra att det händer igen.
Jämställdhetsplan och likabehandlingsplan

Alla arbetsgivare, som har minst 25 anställda, ska upprätta en jämställdhetsplan vart tredje år. Planen ska innehålla en sammanställning över åtgärder som behövs på arbetsplatsen. Jämställdhetsplanen ska också innehålla en plan för jämställda löner.

Diskrimineringslagen ställer inte krav på upprättande av likabehandlingsplan. Dock ska utbildningsanordnare varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i lagen. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året.

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har som främsta uppgift att se till att diskrimineringslagen följs. DO tar emot och utreder anmälningar som rör de olika förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen.


Länkar till Regelbanken – Prevent
Diskrimineringslag (SFS 2008:567)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Relaterade ämnen

Artiklar från Arbetsliv