Råd från framgångsrika städföretag

Det finns inga perfekta företag och det finns många sätt att utveckla personal och verksamhet, men det finns mycket som framgångsrika städföretag har gemensamt. Här har vi samlat råd och erfarenheter från framgångsrika städföretag. Läs och inspireras!

1. Chefens ledarskap är viktigt

Ett tydligt ledarskap i kombination med respekt för medarbetarna är en viktig framgångsfaktor. Cheferna har tydliga och uttalade värderingar om att städarna är viktiga. Man pratar med sina medarbetare, också om svåra frågor.

Gemensamt för framågångsrika städföretag är att cheferna under många år har arbetat målmedvetet för att nå sina mål. De uppger att de kunnat ändra fokus och börja arbeta med nya frågor när det målmedvetna arbetet givit resultat.

"Genom att ge städarna utbildning och större ansvar för kundkontakter mm, frigörs också mycket tid för chefen."

I några företag märks en tydlig utveckling efter det att den nyanställde chefen börjat ta tag i gamla problem, som till exempel rehabilitering av städare som varit långtidssjukskrivna. Detta arbete upplevs ofta som tidskrävande men ändå givande. Problemen minskar efter hand och chefen kan börja arbeta mer förebyggande och med utveckling av personalen. Genom att ge städarna utbildning och större ansvar för kundkontakter mm, frigörs också mycket tid för chefen. Denna tid kan då läggas på långsiktig utveckling av verksamheten. I några fall, där chefen själv startat företaget, upplevs inte problemen på samma sätt. Chefen har från början bestämt hur verksamheten ska drivas och arbetar sedan med att utveckla verksamheten och medarbetarna.

Cheferna på företagen säger att det är viktigt att anställa rätt personer, att städarna tycker om att ge service, samt att arbeta med hygien och människor.

2. Moderna redskap och städtekniker

Avgörande är att se till att företagets städare använder moderna städmetoder och har moderna städredskap. En del företag arbetar också med att lära ut bra arbetsteknik (detta för att undvika skador och värk).

3. Ta tag i problem

För att ha tid att arbeta med utveckling behöver chefens arbete med problemhantering minska. Så här kan situationen för exempelföretagen beskrivas: Man tar tag i problem och löser gamla surdegar (sådana problem riskerar annars att bli tidstjuvar eftersom de ständigt återkommer). Man tar tag i problem på ett tidigt stadium. Då är de ofta enklare att lösa. Om man istället väntar eller hoppas på att problemen ska lösa sig av sig själva, kan de bli riktigt svårlösta. Framgångsrika företag arbetar ofta särskilt med upprepad sjukfrånvaro och begynnande långtidssjukfrånvaro. Man hittar sätt att minska risken för återkommande problem. För företagen handlar det till exempel om en ökad tydlighet om vad som ingår i städarbetet. På så sätt kan kundklagomål minska. För att minska risken för sjukskrivningar ser man också över de arbetsmetoder och den arbetsteknik som används.

4. Utveckla medarbetarskapet

De framgångsrika företagen arbetar målinriktat med att skapa en trygg arbetsplats där städarna känner delaktighet. Det är viktigt att städarna känner inflytande över sin arbetssituation. Kundkontakt och uppföljning av klagomål sköts ofta direkt av städaren. På så sätt växer känslan av ansvar för resultat och kvalitet. Alla företag satsar på vidareutbildning av sina anställda. Hur utbildningen genomförs och vad som ingår varierar dock. Det är till exempel vanligt med utbildning i ergonomi. Ett av företagen har dessutom en lönetrappa kopplad till de steg städarna klarar i en praktisk städutbildning.

5. Var uppmärksam på sjukfrånvaro

Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler på risker eller problem som kan leda till arbetsskador eller sjukdom. Flera av företagen arbetar systematiskt för att minska sjukfrånvaron. Flera arbetar även

effektivt och organiserat med rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Flertalet företag satsar på friskvård för personalen. Alla har utvecklat sin egen modell för detta. Det kan handla om allt från träningsmöjligheter på arbetsplatsen till lönepåslag om man regelbundet tränar med någon av sina kollegor.

Låg sjukfrånvaro bidrar till ett bra ekonomiskt resultat i de framgångsrika företagen.

6. Städarna trivs i de bra företagen

"Det är viktigt att ge städarna möjlighet att arbeta självständigt, att de blir sedda och uppskattade." En avgörande framgångsfaktor verkar vara att städarna trivs med sina jobb. Det är viktigt att ge städarna möjlighet att arbeta självständigt, att de blir sedda och uppskattade. Detta bidrar till att de upplever sitt arbete som meningsfullt, mindre påfrestande och ensidigt jämfört med städare på andra företag.

Flera av de bra företagen arbetar aktivt med att få personalen att känna delaktighet och inflytande över sitt arbete. Man upplever att återkoppling och visad uppskattning är avgörande för resultatet.

Städföretagen kan visa på en låg personalomsättning och har ett så gott rykte att de har många sökande som vill börja arbeta hos dem.

7. Hantering av klagomål och nöjda kunder

Flera av företagen arbetar aktivt med att låta städarna själva ansvara för den dagliga kundkontakten. Denna direkta kontakt med kund är betydelsefull för att städaren ska förstå vilka krav som finns på den egna arbetsinsatsen. Det är också ett effektivt sätt att skapa goda kundrelationer.

8. Organisation av städarbetet

Det är viktigt att planera städningen så att ingen överbelastas i arbetet. Överbelastning kan förekomma, t ex vid tidsbrist eller att man får arbeta extra. De framgångsrika företagen har rutiner för hur städningen blir gjord om någon städare är sjuk.

Läs mer i rapporten: Städföretag som ligger före och tjänar på det.