Arbetsmiljölagar och regler

Det finns flera lagar och regler som anger hur arbetsmiljön ska vara vid städning. Varje arbetsplats måste fundera över hur lagarna och reglerna ska tillämpas. Att tolka lagar och regler kan vara svårt. Många städföretag vill gärna veta vad man ska göra för att leva upp till kraven. Här är en kort guide.

Samarbeta inom företaget

Arbetsmiljöarbetet blir både enklare och effektivare om det bygger på samarbete mellan chef, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare. Företag med 5 anställda eller mer ska ha ett skyddsombud. Skyddsombuden är speciellt viktiga om verksamheten förändras, till exempel

  • om städområden utökas, vilket kan innebära att risken för belastningsskador ökar
  • vid ombyggnation av lokaler.
Arbeta systematiskt

Grunden för arbetsmiljöarbetet är att veta hur arbetsmiljön är och vilka risker som finns samt att vidta åtgärder som minskar riskerna. När ni vet vilka riskerna är kan ni prioritera de risker som är viktigast och göra en tidplan. Det är viktigt att kartlägga riskerna regelbundet.

Hjälpmedel för att kartlägga arbetsmiljön och göra en handlingsplan:


Andra hjälpmedel

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Information om det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Hjälpmedel för SAM

Små företag: Grunderna i SAM.
Medelstora och stora företag: Verktyg för SAM

Dessa skrifter ger också underlag för att följa upp arbetsolyckor så att något liknande inte händer igen, och att vara vaksam på signaler på arbetsmiljöproblem. .

Mer om lagar och regler

På sidan finns också en översikt över de lagar och regler som gäller för städföretag och städares arbetsmiljö.

Samarbeta med kunderna

Städare arbetar ofta på andras arbetsplatser. Arbetsgivaren behöver därför samordna arbetsmiljöarbetet med den som råder över arbetsplatsen. I praktiken är det ofta en kund. Allt om städ har tagit fram Städvänlighetskollen som ett underlag för att diskutera med kunden hur städningen kan underlättas. Samtidigt får kunden renare lokaler.