Lagar och regler om städares arbetsmiljö

Här är en översikt över de lagar och regler som gäller för städföretag och städares arbetsmiljö. Kika gärna också på sidan  Arbetsmiljölagar och regler för att ta reda på hur lagar och regler kan tillämpas.

Arbetsmiljölagen och föreskrifter om arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen gäller för städare, som för alla andra arbetstagare. Arbetsmiljölagen anger principerna för hur arbetsmiljön ska vara. Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska
  • fysiska
  • arbetsorganisatoriska
  • sociala samt
  • arbetets innehåll.

I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljölagen preciseras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. De föreskrifter som kan beröra städning och städföretag listas nedan.

Allmänna regler som gäller de allra flesta företag och som är speciellt viktiga för städföretag

AFS 2001:01  Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2012:02  Belastningsergonomi

AFS 1994:01  Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 1993:17  Kränkande särbehandling i arbetslivet

AFS 1982:03  Ensamarbete

AFS 2015:4  Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön

Regler som gäller kemikaliehantering, t ex arbete med rengöringsmedel

AFS 2014:33  Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2015:7  Hygieniska gränsvärden

Regler som gäller om man använder skyddshandskar (personlig skyddsutrustning)

AFS 2001:03  Användning av personlig skyddsutrustning

Regler som gäller om man arbetar med maskiner vid städning

AFS 2005:16  Buller

AFS 2005:15  Vibrationer

Regler som gäller vissa grupper av anställda

AFS 2007:05  Gravida och ammande arbetstagare

AFS 2012:03  Minderårigas arbetsmiljö

Regler som gäller om det inträffar en olycka

AFS 1999:07  Första hjälpen och krisstöd

Regler som i någon mån kan gälla också för städning

AFS 2006:04  Användning av arbetsutrustning

AFS 2009:02  Arbetsplatsens utformning

AFS 1993:02  Våld och hot i arbetsmiljön

Regler som kan gälla om städare använder stegar, arbetsbockar eller arbetar på hög höjd

AFS 2004:03  Stegar och arbetsbockar

AFS 1981:14  Skydd mot skada genom fall

Regler som kan gälla om man städar hemma hos någon, t ex inom hemtjänsten

AFS 1990:18  Omvårdnadsarbete i enskilt hem

Regler som kan gälla vid städning på sjukhus

AFS 2005:01  Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

AFS 2005:05  Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.