Arbetsskador

Städare har fler långtidssjukskrivningar och anmälda arbetsskador än de flesta andra yrken. Många städare har också ont.

Långtidssjukskrivningar vanligast bland städare

AFA Försäkring registrerar och sammanställer uppgifter om arbetsskador och sjukfrånvaro. 2015 års rapport över Allvariga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper visar att lång sjukfrånvaro (mer än 90 dagars sjukskrivning och aktivitets- eller sjukersättning) är vanligast bland städare. 1 632 städare hade lång sjukfrånvaro 2009. Det motsvarar  24,5 fall per 1000 städare. Lång sjukfrånvaro är dubbelt så vanligt bland städare jämfört med genomsnittet för Sverige.

Den vanligaste diagnosen är sjukdomar i skelettet och rörelseorganen. 

Besvär och värk av arbetet

Arbetsmiljöundersökningen visar att mer än hälften av städarna upplever sitt arbete som påfrestande och fysiskt tungt. En djupare analys av statistiken som gjordes 2007 visar att:

  • 63 % av de kvinnliga städarna instämmer helt eller delvis i att arbetsställningarna är påfrestande.
  • Två av tre (66 %) uppger att arbetet innebär påfrestande ensidiga arbetsrörelser.
  • Mer än hälften (54 %) tycker att arbetet är påfrestande tungt.

Statistik saknas för manliga städare (få har svarat, vilket gör att det inte går att få fram någon tillförlitlig statistik).

Fysisk belastning är den vanligaste orsaken till arbetsskada. 30 % av samtliga anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar beror på det.

De risker som rapporteras inom städyrket är repetitivt arbete, lyft och förflyttning av tunga bördor, obekväma arbetsställningar och stress eller hög arbetstakt. Diagrammet visar de vanligaste orsakerna som anges i anmälan om belastningssjukdomar. (Varje person anger vid anmälan i snitt två riskfaktorer som bidragande till belastningsskadan).

Belastningssjukdomar drabbar främst städares nacke, armar/fingrar, axlar och rygg. Städare kan ange upp till tre kroppsdelar som berörs av belastningssjukdomen.

Kemiska arbetssjukdomar

Eksem hos städare beror enligt Arbetsmiljundersökningen 2007-2009 främst på vattenkontakt (26 %) och kontakt med rengöringsmedel (51 %).

44 hotell- och kontorsstädare anmälde arbetssjukdom i form av hudbesvär eller besvär i luftvägar eller andningsorgan.

I arbetsskadestatistiken för städare kan det vara svårt att skilja eksem från andra kemiska arbetsskador. Säkert är dock att förekomsten av eksem har minskat. 1985―1992 anmälde i genomsnitt 210 städare per år eksem som arbetsskada. Under perioden 2000―2006 sjönk antalet fall från cirka 45 till 20 fall per år. Och trenden fortsätter. Endast 8 fall anmäldes 2009. Minskningen beror sannolikt på att städning i allt större utsträckning görs med nya städmetoder som är torra, fuktiga eller med förpreparerade moppar, vilket minskar hudkontakten med vatten och rengöringsmedel.