Arbetsmiljöundersökningen

SCB och Arbetsmiljöverket (AV) gör regelbundna studier av arbetsmiljön. Arbetsmiljöundersökningen görs av SCB och AV vartannat år. Den bygger på intervjuer och enkäter med cirka 10 000 personer. Varje år genomför SCB en tilläggsundersökning av arbetsorsakade besvär på uppdrag av AV. Denna bygger på svar från cirka 20 000 personer. Mer information finns på www.scb.se och www.av.se/