Aktionsprogram för optimal ergonomi och färre arbetsskador vid städning

IVL Svenska Miljöinstitutet har med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring drivit ett aktionsprogram med målet att minska arbetsskadorna bland städare.

I aktionsprogrammet ingick flera delprojekt:

  • Statistik över arbetsskador bland städare. Vilka grupper av städare är mest drabbade och vilka skador är vanligast?
  • Upphandling av städtjänster. En förstudie för att undersöka om det går att påverka upphandling av städtjänster så att städarnas arbetsmiljö beaktas i samband med upphandlingen.
  • Städföretag som är goda exempel. Vad kan vi lära av de goda exemplen och vilka fördelar finns för städföretag med att vara ett gott exempel?
  • Vilka arbetsmoment är mest belastande för städare? Detta kartläggs med flera olika metoder, bland annat intervjuer av städare som anmält arbetsskada respektive intervjuer med yrkesverksamma städare utan anmäld arbetsskada samt så kallade Vidar-filmning av olika städmoment.
  • Utveckling av städredskap med mera som underlättar städarnas arbete.
  • Information och utbildning som minskar risken för arbetsskador bland städare.

Aktionsprogrammet drevs i samarbete Rupesh Kumar, Jan Lundberg och Therese Öhrling, Luleå Tekniska Universitet, samt med Göran Hägg, Arbetslivsinstitutet. Hägg knöts efter nedläggning av Arbetslivsinstitutet till Centrum för Belastningsskadeforskning.

Projektet har följts av en referensgrupp med representanter från arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket. Referensgruppen var vid projektets slut sammansatt av följande personer: