Publicerad 19 september 2005

Många störs av oljud och buller

Många störs av
oljud och buller

En klar majoritet i vår läsarpanel störs av oljud och buller på sin arbetsplats. Största boven är fläkt- och kylsystem, tätt följt av röster från kollegor och elever, samt maskinbuller. Trots det tycks bullermätningar vara sällsynta.

Sex av tio i panelen upplever störande ljud i arbetet. Av dessa anser de flesta att det handlar om "icke önskvärda" ljud, som kan riskera skador på hörseln.

Vi undrade även över andra ljud än de med normalt ljudomfång. Få anser att de har problem med infraljud, som är mer kännbara än hörbara, eller med ultraljud, diskantljud över hörbar nivå.

Lågfrekventa ljud

Drygt hälften uppger störningar av lågfrekvent buller, alltså ljud som inte låter mycket men som är ständigt störande, framför allt från fläktar och kylar.

Andra källor till de jobbiga ljuden är människoröster: arbetskamrater, barnskrik eller allmänt sorl. Detta, plus maskiner, anser sig hälften ha problem med. Färre, var sjätte, upplever problem med trafikbuller.

Fyra av tio upplever bullret som så kraftigt att hörselskydd borde användas. Vanligare är dock att det upplevs som störande bakgrundsljud, det uppger två tredjedelar.

Femton procent upplever buller i samband med vibrationer.

För de flesta är oljudet tidsbegränsat men ständigt återkommande. Medan knappt hälften lever med ett ihållande konstant ljud.

Bullret hänger samman med verksamheten, det menar hälften. Lika många menar att det inte går att göra något åt oljudet.

Det är särskilt illa eftersom fyrtio procent känner av en negativ påverkan och femtio procent en delvis negativ.

Symptomen är främst trötthet, koncentrationssvårigheter, stress och irritation. Tjugo procent har drabbats av tinnitus och hörselnedsättning.

Få har skydd

Trots relativt högt buller har få hörselskydd. Varfemte uppger att de jobbar med skydd, sannolikt de anställda inom industrin och byggnadssektorn.

Personal inom servicesektorn, skolan, sjukvården med flera har svårare att arbeta med skydd i sin bullriga miljö.

Många upplever oljuden störande och besvärande, men endast 22 procent uppger att ljudnivån mäts på arbetsplatsen. Två tredjedelar säger att den inte mäts.

Oron måste fram

Här finns en oro som måste fram. Fyra av tio anser att ljudnivån ska mätas, lika många som inte anser det.

Sannolikt beror detta på att oljud och buller upplevs i hög grad på arbetsplatser som inte normalt räknas som bullerskadliga.

Det kanske är dags att tänka om. Debatten i dag går hög om oljudet på skolor och inom barnomsorg.

Det borde vara en självklarhet att lärare och förskollärare får ha hörseln i behåll under hela sin yrkesverksamma tid, och att barn slipper växa upp med hörselskador.

Diagram:

Upplever du att det finns ljud (buller) på din arbetsplats som är störande?

Hur påverkas du negativt av bullret?

Fakta

Av panelens 183 deltagare har 59 procent svarat. 61 procent av dessa är skyddsombud och elva procent personalansvariga. Hälften är över 50 år.

Av de svarande är 44 procent män och 56 procent kvinnor.

Torbjörn Uhlin

Taggar:

    • / 12:02, 3 maj 2012
    • /

    Lågfrekvent buller ärmsärskilt störande då det interfererar på rösten och maskerar tal så att det blir svårt att höra och samtala. Många gånger är det enkelt att åtgärdagenom att förbättra och förfina lokalen där vivistas. Jag har varit med att förbättra många olämpliga lokaler så at ljudmiljön klart förbättrats. Det blir lättare att hör och samtala och på köpet får man mindre risker för misstag och missförstånd som kan leda till risksituationer.
    INFRALJUD från fläktar och maskiner är en annan typ av bullestörning som stör och oroar på ett olustigt plan. Egentligen hör man inte ljudet (infra) då det är sålågfrekven att hörseln inte förnimmer det men lika fullt kan det ge huvudvärk och illamående. Ofta orsakas det av ventilatinsfläktar som trimmats på ett felaktigt sätt, Är det så går det relativt enkelt att åtgärda. Första kollen kan vara att för en stund stänga av fläktanläggningen och känna av om det känns lindrigare. Infraljud hörs som sagt inte men förnimmes ofta på ett märkbart sätt.
    Arbetsmiljöakustiker Lennart Magnusson Ekerö