Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Missbruk

Missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger kan få stora konsekvenser i arbetslivet. När någon missbrukar kan följderna bli svåra både för missbrukaren själv, för omgivningen och naturligtvis för produktionen. En anställd som är påverkad på arbetstid bör skickas hem, helst under uppsikt. Till missbruk av andra droger räknas missbruk av medicin.

Arbetsgivaren är skyldig att utforma en alkohol- och drogpolicy och ha en handlingsplan så att eventuella problem kan tas om hand. Det är i första hand chefens ansvar att uppmärksamma och ta i tu med missbruksproblem, men varje anställd har ett medmänskligt ansvar att hjälpa en arbetskamrat. Att försöka skydda en arbetskamrat genom att hjälpa till att dölja ett missbruk leder till längre och ökat missbruk och försvårar möjligheterna till rehabilitering.

Ju tidigare det är möjligt att ingripa mot ett missbruk desto större är möjligheterna att komma tillrätta med problemen. Ett resolut handlande visar också att det är nolltolerans som gäller på företaget. Chefen har en mycket viktig uppgift att ta ”det svåra samtalet” med medarbetaren som misstänks ha missbruksproblem.

Missbruk är ofta förenat med starka skam- och skuldkänslor och missbrukaren försöker därför dölja sitt missbruk. De yttre tecknen kan vara svåra att lägga märke till.

Några signaler som kan tyda på att en anställd är på väg att fastna i missbruk är

  • minskat intresse för arbetet och sämre arbetsprestationer
  • förändrat beteende, till exempel osäkerhet, misstänksamhet och aggressivitet
  • avvikande uppträdande, bjuder till exempel på alkohol för att få dricka själv, slarvar med hygienen eller drar sig undan
  • onormal frånvaro, tänjer på flextid, lämnar arbetet tillfälligt då och då, ständiga ursäkter för sen ankomst.

Vissa människor kan dock reagera på helt motsatt sätt och skärper sig extra för att inte avslöja sitt missbruk.


Externa länkar
Alna
Alkoholprofilen.se

Artiklar från Arbetsliv